BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ VỀ QUÀ TẶNG, KHOẢN HỐI LỘ
VÀ XUNG ĐỘT LỢI ÍCH (TẤT CẢ CÁC QUỐC GIA)

Chính sách của Tập đoàn MiTek nghiêm cấm tuyệt đối bất kỳ nhân viên hoặc người lao động nào của Công ty MiTek Industries, Inc., hoặc bất kỳ công ty con hoặc chi nhánh nào của mình (gọi riêng và gọi chung là “Công ty”):

A.

Trực tiếp hoặc thông qua bất kỳ thành viên nào trong gia đình nhận bất kỳ món quà nào có giá trị hơn giá trị danh nghĩa, bất kỳ khoản vay, dịch vụ, khoản thanh toán, tiền, sự tiếp đãi quá mức, kỳ nghỉ, chuyến du lịch hoặc ưu đãi khuyến mại bất thường từ bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào là đối thủ cạnh tranh hoặc đang tìm cách để thực hiện việc kinh doanh với Công ty (nhà cung cấp và các nhà cung cấp tiềm năng phải được thông báo về chính sách này).

B.

Cung cấp bất kỳ món quà nào có giá trị lớn hơn giá trị danh nghĩa, bất kể dưới hình thức là tiền, hàng hoá, sự tiếp đãi quá mức, hoặc bất cứ thứ gì có giá trị cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào mà Công ty đang hoặc đang tìm cách để thực hiện việc kinh doanh (chính sách này phải được thông báo rõ ràng cho tất cả nhân viên bán hàng). Tất cả các món quà vượt quá giá trị danh nghĩa, phải được sự chấp thuận của Giám đốc Tài chính của Công ty MiTek Industries, Inc.

C.

Cung cấp bất kỳ món quà, khoản hối lộ, sự giảm giá hoặc sự hoàn lại nào cho bất kỳ quan chức chính phủ hoặc tổ chức nào có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện hoặc sự thành công của bất kỳ phần nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

D.

Thực hiện bất kỳ dịch vụ nào với tư cách là một nhân viên, giám đốc, người lao động hoặc nhà tư vấn cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào là đối thủ cạnh tranh của, hoặc đang tìm cách để thực hiện việc kinh doanh, với Công ty, ngoại trừ trường hợp được Giám đốc Điều hành Công ty MiTek Industries biết và chấp thuận trước bằng văn bản.

E.

Mua hoặc thuê hàng hoá hoặc thiết bị trên danh nghĩa Công ty từ người quen mà họ có liên quan, hoặc tổ chức mà họ có lợi ích đáng kể, hoặc thực hiện bất kỳ giao dịch mua hoặc thuê trừ trường hợp họ đã tham gia đấu thầu cạnh tranh hoặc định giá hàng hóa hoặc thiết bị từ các bên thứ ba và có kết quả phân tích được chấp thuận bởi Giám đốc Tài chính của Công ty MiTek Industries, Inc.

F.

Sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp một lợi ích tài chính trong một tổ chức là đối thủ cạnh tranh hoặc đang tìm cách kinh doanh với Công ty, mà không có hoặc vượt quá sự chấp thuận trước bằng văn bản của Giám đốc Điều hành của Công ty MiTek Industries, Inc.

G.

Đạt được lợi ích trong bất kỳ tổ chức hoặc tài sản mà họ biết là Công ty đang lưu ý về việc đạt được.

H.

Cạnh tranh với Công ty trong các sản phẩm, tài sản hoặc dịch vụ được bán, mua, hoặc thuê bởi Công ty.

I.

Mua hoặc bán bất kỳ quyền hưởng lợi tức, cổ tức phát sinh từ chứng khoán của Công ty hoặc bất kỳ công ty nào khác trên cơ sở thông tin nội bộ nhận được thông qua liên lạc với một công ty, hồ sơ hay nhân sự của công ty này.

J.

Sử dụng hoặc tiết lộ cho một bên thứ ba bất kỳ thông tin bí mật nào có thể gây thiệt hại đến lợi ích của Công ty khi không được cho phép phù hợp.

K.

Sử dụng quỹ của Công ty trực tiếp hoặc gián tiếp cho các khoản đóng góp chiến dịch bất hợp pháp hoặc các mục đích chính trị khác.

Cố ý vi phạm chính sách này có thể dẫn đến sự kỷ luật nghiêm khắc bao gồm cả việc sa thải.

Nhân viên và người lao động của Công ty sẽ ký mỗi năm đối với bản tuyên bố Xung đột lợi ích thừa nhận sự hiểu biết của họ về chính sách này và vạch trần các xung đột lợi ích tiềm ẩn hàng năm.

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ TẬP ĐOÀN MITEK VỀ QUÀ TẶNG, KHOẢN HỐI LỘ VÀ XUNG ĐỘT LỢI ÍCH
(TẤT CẢ CÁC QUỐC GIA)

  • Văn bản xác nhận phải được điền đầy đủ.
  • Hoàn trả Văn bản xác nhận cho đại diện Nhân sự tại địa phương.

VĂN BẢN XÁC NHẬN VỀ VIỆC TIẾP NHẬN VÀ XEM XÉT

Tôi thừa nhận đã đọc Bộ Quy tắc Ứng xử Tập đoàn MiTek về Quà tặng, Tiền hối lộ và Xung đột lợi ích đính kèm.

Ngoại trừ những điều được liệt kê dưới đây, tôi không có Xung đột lợi ích:


Tôi sẽ tuân thủ các chính sách được mô tả trong tài liệu này và tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo những người mà tôi giám sát cũng tuân thủ như vậy.

Tôi hiểu việc không tuân thủ sẽ phải chịu các chế tài nghiêm khắc của Công ty bao gồm cả việc sa thải.

Trong trường hợp có nghi ngờ hoặc thắc mắc liên quan đến các chính sách hoặc việc tuân thủ, tôi sẽ nhanh chóng tham khảo ý kiến cố vấn pháp lý của Công ty và quản lý cấp trên của tôi.

Tôi đã đọc và hiểu Bộ Quy tắc Ứng xử này, có cơ hội được hỏi và đồng ý tuân thủ nó.